top of page
  • Writer's pictureInko Lukss

Ko īsti nozīmē termins „atmežošana”?

Atmežošana nav vienkārši koku izciršana, bet gan komplekss process, kurā tiek mainīts zemes izmantošanas veids no meža zemes uz citu lietošanas veidu. Šis process ietver ne tikai fizisku koku izciršanu, jo uz atmežojamās zemes gabala koki var nebūt vispār, bet zeme var būt tikai ar celmiem, ja koki ir jau nocirsti kailcirtē. Vai arī īpašumā var būt tikko pamanāmi jauni kociņi, bet arī tas neatceļ dažādas administratīvas un plānošanas darbības. Bieži rodas jautājums, kāpēc vispār nepieciešama atmežošana un kāpēc jāmaksā nodevas valstij par savu īpašumu? Patiesībā koku izciršana ietekmē ne tikai pašu zemes īpašnieku, bet arī visu sabiedrību. Koki ražo skābekli un palīdz samazināt CO2 emisijas, tāpēc, atmežojot savu zemi, īpašniekam jārūpējas par kompensācijām sabiedrībai, piemēram, iestādot jaunu mežu citā vietā vai arī atlīdzinot radīto ietekmi finansiāli – maksājot kompensāciju. Atmežošanu parasti veic, plānojot būvdarbus, derīgo izrakteņu ieguvi, lauksaimniecības zemju ierīkošanu, biotopu atjaunošanu vai militāru objektu izveidi. Visbiežāk tas notiek, ja paredzēts veidot apbūvi vai pārveidot zemes lietošanas veidu lauksaimniecības vajadzībām. Svarīgi atzīmēt, ka atmežošana nav tikai koku izciršana – pirms jebkādu darbu veikšanas jāveic visi juridiskie pasākumi, ieskaitot koku ciršanas atļaujas saņemšanu. Atmežošana ir atbildīgs process, kas prasa rūpīgu plānošanu un atbilstību normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas gan zemes īpašnieka, gan sabiedrības intereses.Aizaugušu lauksaimniecības zemju un pamestu viensētu apmežošana.


INKO LUKSS  strādā, lai veicinātu ilgtspējīgu mežsaimniecību, piedāvājot risinājumus aizaugušu lauksaimniecības zemju, mežu un pamestu lauku viensētu pārveidošanai par mežiem. Šādu zemju apmežošana ir svarīga gan no ekonomiskā, gan ekoloģiskā aspekta. Sabiedrībā gadiem ilgi pastāv bažas par lielajiem mežizstrādes apjomiem, taču realitātē mežu platība Latvijā nesamazinās, bet gan palielinās, jo izcirsto mežu vietā aktīvi tiek stādītas jaunaudzes, kā arī tiek apmežotas aizvien jaunas teritorijas. INKO LUKSS piedāvātie apmežošanas pakalpojumi ietver ne tikai jaunu mežu stādīšanu, bet arī esošo mežu atjaunošanu, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu atjaunošanos. Uzņēmums sniedz profesionālus padomus un praktiskus risinājumus, kā pārveidot neizmantotās vai mazāk produktīvas lauksaimniecības zemes par ilgtspējīgiem mežiem. INKO LUKSS ir apņēmies veicināt ilgtspējīgu mežu attīstību, piedāvājot pakalpojumus, kas atbalsta gan vides aizsardzību, gan valsts ekonomisko attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi ne tikai pašreizējām, bet arī nākotnes paaudzēm, nodrošinot mežu resursu ilgtspējīgu pārvaldību.Atbildīga un ilgtspējīga mežizstrādes prakse


Apmežošana ir svarīgs solis pretī labākai nākotnei, kas ir nozīmīgs aspekts Latvijas mežizstrādes nozarē. Mežizstrādes uzņēmumi apzinās, ka viņu darbības ietekmē ne tikai valsts ekonomiku, bet apkārtējo vidi, tādēļ mežizstrāde vairs nav vienkārši koku izciršana un koksnes tirdzniecība. Šī iemesla dēļ uzņēmumi ir aktīvi iesaistījušies apmežošanas projektos, kas ir būtiski globālo klimata pārmaiņu mazināšanai. Apmežošana ir svarīga, lai palielinātu skābekļa ražošanu pasaulē un samazinātu CO2 emisijas. Tādējādi tiek atbalstīti Eiropas mērķi klimata jomā, veicinot ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību. Mežizstrādes nozare, piedāvājot gan atmežošanas, gan apmežošanas pakalpojumus, palīdz veicināt ilgtspējīgu zemes resursu pārvaldību un atbalstīt vides saglabāšanas iniciatīvas.

Ja jūsu rīcībā ir aizaugušas lauksaimniecības zemes vai lauku viensētas, kas netiek apsaimniekotas, INKO LUKSS (https://www.inkolukss.lv/) izvērtēs iespēju iegādāties šīs platības, kā arī atsevišķos gadījumos – iznomāt platības, kuras apstādīsim, lai tajās ieaudzētu mežu. Šāda veida apmežošana ir veids, kā ne tikai gūt finansiālu labumu, bet arī sniegt ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā. Tā ir iespēja piedalīties vides aizsardzības pasākumos un veicināt ilgtspējīgu attīstību gan vietējā, gan globālā mērogā.14 views

Comments


bottom of page