top of page

Atmežošana jeb meža zemes transformācija

Piedāvājam atmežošanu, jeb meža zemes transformāciju, izmantojot kompensācijas audzes.

Termins "atmežošana" nozīmē - meža zemes pārveidošana citā zemes lietošanas veidā. 

Visbiežāk meža zemes platību atmežo, ja tas ir nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai vai īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai. 

Mūsu īpašumā esošu ne meža zemju apmežošana dod iespēju šīs platības izmantot trešo personu meža zemju atmežošanai un kompensācijas tiesību nodošanai.

Iespējams Jūsu pasūtītājiem rodas nepieciešamība atmežot meža zemes būvprojektu īstenošanai.

Izmantojot ieaudzētās platības kā kompensācijas audzi, izmaksas par atmežošanu būtiski samazinās.


Izcenojumi atkarībā no atmežojamās meža zemes kategorijas un aizsardzības pazīmēm.

Mēs izgatavojam meža inventarizāciju (taksāciju) un arī atmežojamās platības uzmērījumu plānus.

Forest Road

Bezmaksas konsultācija par atmežošanu: 

bottom of page